ثقلین
03

شرح دعای عرفه – جلسه پانزدهم

دانشگاه امیرکبیر؛ نهم آذرماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
14

شرح دعای عرفه – جلسه چهاردهم

دانشگاه امیرکبیر؛ بیست و هفتم مهرماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
18

شرح دعای عرفه – جلسه سیزدهم

دانشگاه امیرکبیر؛ ششم مهرماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
21

شرح دعای عرفه – جلسه دوازدهم

دانشگاه امیرکبیر؛ سی ام شهریورماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
23

شرح دعای عرفه – جلسه یازدهم

دانشگاه امیرکبیر؛ بیست و سوم شهریور ماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
24

شرح دعای عرفه – جلسه دهم

دانشگاه امیرکبیر؛ هفتم اردیبهشت ماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
25

شرح دعای عرفه – جلسه نهم

دانشگاه امیرکبیر؛ سی و یکم فروردین ماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
26

شرح دعای عرفه – جلسه هشتم

دانشگاه امیرکبیر؛ بیست و چهارم فروردین ماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
27

شرح دعای عرفه – جلسه هفتم

دانشگاه امیرکبیر؛ نوزدهم اسفندماه 1391
در حال لود شدن فایل های صوتی...
32

شرح دعای عرفه – جلسه ششم

دانشگاه امیرکبیر؛ هفتم بهمن ماه 1391
در حال لود شدن فایل های صوتی...
35

شرح دعای عرفه – جلسه پنجم

دانشگاه امیرکبیر؛ دوم دی ماه 1391
در حال لود شدن فایل های صوتی...
36

شرح دعای عرفه – جلسه چهارم

دانشگاه امیرکبیر؛ بیست و دوم آذرماه 1391
در حال لود شدن فایل های صوتی...
37

شرح دعای عرفه – جلسه سوم

دانشگاه امیرکبیر؛ هجدهم آذرماه 1391
در حال لود شدن فایل های صوتی...
N05

شرح دعای عرفه – جلسه دوم

دانشگاه امیرکبیر؛ ششم آبان ماه 1391
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 212