ثقلین
TasvirShakhesEmamHasan

به روز نیمه‌ی ماه صیام ربّ ودود

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: محمد علامه

به روز نیمه‌ی ماه صیام ربّ ودودکمال رحمت ایزد زغیب شد به شهودبه مولد حسن مجتبی ز عرش برینبلند گشت ندا آفرین بر این مولود شاعر: ...

TasvirShakhesEmamHasan

یاسی که بهشت بوستانش گردد

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: محمود تاری (یاسر)

یاسی که بهشت بوستانش گرددلبریز ستاره آسمانش گردداین ماه که از پرده برون می‌آیدخورشید گدای آستانش گردد شاعر: محمود تاری (یاسر) ...

TasvirShakhesEmamHasan

بر روشنی ماه دلیل آمده است

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: محمود تاری (یاسر)

بر روشنی ماه دلیل آمده استبر کعبه عاشقان خلیل آمده استاین مولد آسمانی کیست کز اوبوی پر و بال جبرئیل آمده است شاعر: محمود تاری (یاسر) ...

TasvirShakhesEmamHasan

آئینه‌ی حلم احمدی کیست؟ حسن

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: علی آهی

آئینه‌ی حلم احمدی کیست؟ حسنمرآت صفات سرمدی کیست؟ حسندر گلشن مرتضی و باغ زهرانورسته گل محمدی کیست؟ حسن شاعر: علی آهی ...

TasvirShakhesEmamHasan

برخیز که ماه انجمن، پیدا شد

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: دکتر قاسم رسا

برخیز که ماه انجمن، پیدا شدسیمای امام ممتحن، پیدا شددر ماه خدا، تجلی حسن ازلدر صورت و سیرت حسن، پیدا شد شاعر: دکتر قاسم رسا ...

TasvirShakhesEmamHasan

مرآت جمال ذوالمنن آمده است

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

مرآت جمال ذوالمنن آمده استبرخلق امام ممتحن آمده استبر روی نکویش صلواتی بفرستچون یوسف فاطمه حسن آمده است شاعر: سید رضا مؤید ...

TasvirShakhesEmamHasan

تا حُسن، به ذهن شعر من می آید

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: غلامرضا شکوهی

تا حُسن، به ذهن شعر من می آیدتا خاطره ام نام حسن می آیداین عطر محمدی است کز خانه یاستا کوچه ی گل های چمن ...

TasvirShakhesEmamHasan

تنها نه ز شاخسار، سنبل می ریخت

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: غلامرضا شکوهی

تنها نه ز شاخسار، سنبل می ریختبر مقدم او بهار هم گل می ریختافروخت چو در باغ، گل رخسارشصد حنجره فریاد ز بلبل می ریخت شاعر: ...

TasvirShakhesEmamHasan

زین غنچه که در خانهی مولا خندد

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

زین غنچه که در خانه‌ی مولا خنددامشب همه عالم ز تماشا خندددر پرده‌ی شرم و شادی از شوق حسنزهرا به علی علی به زهرا خندد شاعر: سید ...

TasvirShakhesEmamHasan

حیدر که بتان کعبه بشکست به دست

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

حیدر که بتان کعبه بشکست به دستاو را پسری خدا جمال است به دستامشب به حریم علوی می‌گرددیک دسته گل محمّدی دست به دست شاعر: سید ...

TasvirShakhesEmamHasan

یار آمد و هستی جهان پابستش

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

یار آمد و هستی جهان پابستشمیخانه‌ی عشق ناز چشم مستشحسن است سراپا و حسن دارد نامصد باغ گل محمدی در دستش شاعر: سید رضا مؤید ...

TasvirShakhesEmamHasan

دل را به مدینه مست مست آوردیم

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

دل را به مدینه مست مست آوردیمبر قامت رنج و غم شکست آوردیمعید حسن و مدینه و ماه خداما لیله‌ی قدررا بدست آوردیم شاعر: سید رضا ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای لیله ی قدر آیتی از مویت

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

ای لیله ی قدر آیتی از مویتباشد که فتد به دست ما گیسویتاز یمن طلوع ماه روی تو حسنشد ماه خدا دو نیمه چون ابرویت شاعر: ...

TasvirShakhesEmamHasan

در کون و مکان سرور و عیش و طرب است

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: عباس محمدی (آزرده)

در کون و مکان سرور و عیش و طرب استچون جشن خدای علم و حلم و ادب است«آزرده» مباش، عیدی از او بطلبگر عیدی خود ...

صفحه 10 از 21« بعدی...89101112...20...قبلی »