ثقلین
TasvirShakhesEmamHasan

چو بر سپهر ولایت مه دو هفته درآمد

میلادیه امام حسن مجتبی علیه السلام

چو بر سپهر ولایت مه دو هفته درآمدرسید دولت دیدار و انتظار سرآمدمجوی در پس دیوار دهر، سایه نشینیکه آفتاب رخ مجتبی ز پرده برآمدسزد ...

TasvirShakhesEmamHasan

آمد از کوچه های نورانی

میلادیه امام حسن مجتبی علیه السلام

آمد از کوچه های نورانیاو که جسمش به پاکی جان بوددر کفش مشعل هدایت داشتبر لبش گل سرود قرآن بودخویش را غرق در خدا می ...

TasvirShakhesEmamHasan

جلوه ی گلشن دین سروچمن آمده است

میلادیه امام حسن مجتبی علیه السلام

جلوه ی گلشن دین سروچمن آمده استازگلستان علی بوی سمن آمده استمی تراود همه جا نکهت زلف سیهش همره باغ صبا مشک ختن آمده استروح ...

TasvirShakhesEmamHasan

مژده کز موهبت ایزد منان امشب

میلادیه امام حسن مجتبی علیه السلام

مژده کز موهبت ایزد منان امشببیت عصمت شده چون روضه‌ی رضوان امشبمژده کز مشرق عزّ و شرف و قدر وجلالماه افلاک امامت شده تابان امشببر ...

TasvirShakhesEmamHasan

صبا که در شکن زلف یار من پیچید

میلادیه امام حسن مجتبی علیه السلام

صبا که در شکن زلف یار من پیچیدشمیم نسترن و یاس و یاسمن پیچیددوباره با مدد بامداد فروردینهزار خنده به اندام نسترن پیچیدمگر نسیم چه ...

TasvirShakhesEmamHasan

دیده ی چمن وا شد لاله در چمن آمد

میلادیه امام حسن مجتبی علیه السلام

دیده‌ی چمن وا شد لاله در چمن آمدبوی عطر گل یعنی بوی یاسمن آمدروح آیه‌ی والشمس، نور والقمر تابیدبزم جان بیارایید شمع انجمن آمدیوسف وجود ...

TasvirShakhesEmamHasan

نیمه ی ماه نگو ماه تمام است امشب

میلادیه امام حسن مجتبی علیه السلام

نیمه‌ی ماه نگو ماه تمام است امشبتازه از پرده برون ماه صیام است امشبنیمه‌ی ماه مبین گر به تو رو آوردیماول ماه رخ ماه تو ...

TasvirShakhesEmamHasan

میرسد باز به گوش دل ما این آواز

میلادیه امام حسن مجتبی علیه السلام

می‌رسد باز به گوش دل ما این آوازچه نشستید! که درهای عنایت، شد بازجاری از بحر ولایت شده سرچشمه‌ی نورچشم دل خیره شد از دیدن ...

TasvirShakhesEmamHasan

باز، لوح آرزو، نقش و نگاری تازه یافت

میلادیه امام حسن مجتبی علیه السلام

باز، لوح آرزو، نقش و نگاری تازه یافتمصحف وحی و نبوت، یادگاری تازه یافتاز جمال «مجتبی»، در نیمه‌ی «ماه خدا»پرتو قرآن و عترت، انتشاری تازه ...

TasvirShakhesEmamHasan

دوباره فصل گل آمد، بهارِ گلها شد

میلادیه امام حسن مجتبی علیه السلام

دوباره فصل گل آمد، بهارِ گل‌ها شدبهار آمد و آیینه‌دارِ گل‌ها شدخجسته پیک بهاران، قدم به باغ گذاشتگذشت فصل دی و روزگار گل‌ها شدبه آرزوی ...

TasvirShakhesEmamHasan

شیعیان مژده که میلاد شه دین حسن است

میلادیه امام حسن مجتبی علیه السلام

شیعیان مژده که میلاد شه دین حسن استنورچشم نبی آن پادشه مؤتمن استز قدومش به جهان شاد ، دل مرد و زن استآنکه خورشیدِ فروزنده‌ی ...

TasvirShakhesEmamHasan

کمال یافت مرا در زمانه طبع سخن

میلادیه امام حسن مجتبی علیه السلام

کمال یافت مرا در زمانه طبع سخنزمولد پسر بوالحسن، امام حسنصلای دشمنش از چار اُم، وَ لا فرُّخندای دوستش از هفت اَب، و لا تَحزنعزیزِ ...

TasvirShakhesEmamHasan

سرآمد شب و صبح بیضا برآمد

میلادیه امام حسن مجتبی علیه السلام

سرآمد شب و صبح بیضا برآمدسحر از پی شام یلدا برآمددرین صبح روشن ز چرخ هدایتجمال خوری عالَم آرا برآمدبه زیبایی گُلبُن شرم و تقواگُلی ...

TasvirShakhesEmamHasan

کسی که نسبت رویش به مهر و ماه کند

میلادیه امام حسن مجتبی علیه السلام

کسی که نسبت رویش به مهر و ماه کندمیان ذرّه و خورشید اشتباه کنداگر که عکس جمالش در آب چاه افتددوباره یوسف مصری هوای چاه ...

صفحه 20 از 21« بعدی...10...1718192021