ثقلین
TasvirShakhes-KhodaShenasi-035-ThaqalainSite

ناامیدى انسان و هدایت خدا

پرسش و پاسخ پیرامون خداشناسی

بخشش و غفران الهى به خواست خدا و همه چيز در يد قدرت او است. اگر او بخواهد، ما را مى بخشد و اگر نخواهد ما ...

TasvirShakhes-KhodaShenasi-034-ThaqalainSite

شرک، کفر و نفاق

پرسش و پاسخ پیرامون خداشناسی

مقصود از شرك، كفر و نفاق و علل آنها چيست؟ چگونه مى توان انسان ها را بر اين اساس شناخت تا معيارى براى شناخت خودمان باشد؟ ...

TasvirShakhes-KhodaShenasi-033-ThaqalainSite

شک در اعتقادات

پرسش و پاسخ پیرامون خداشناسی

با توجه به تحقيقى بودن اصول دين، بنده نسبت به مسائل اعتقادى دچار شك و ترديد شده ام و اين موضوع مرا در انجام اعمال عبادى ...

TasvirShakhes-KhodaShenasi-032-ThaqalainSite

ایمان و شک

پرسش و پاسخ پیرامون خداشناسی

گاهى در ايمان به خدا گرفتار شك و ترديد مى شوم و خيلى نگران مى شوم و عذاب وجدان مى گيرم، مرا راهنمايى كنيد چگونه مى توانم به يقين ...

TasvirShakhes-KhodaShenasi-031-ThaqalainSite

علم خدا و اختیار انسان

پرسش و پاسخ پیرامون خداشناسی

رابطه اختيار انسان با اراده و علم الهى چگونه است؟ اينكه خدا همه چيز را از قبل مى داند و يا نمى توان بر خلاف تقدير كارى ...

TasvirShakhes-KhodaShenasi-030-ThaqalainSite

صداقت خدا

پرسش و پاسخ پیرامون خداشناسی

صداقت خداوند چگونه اثبات مى شود، تا ما يقين كنيم كه آنچه در قرآن نازل شده، حقيقت است؟ ...

TasvirShakhes-KhodaShenasi-029-ThaqalainSite

عدل الهى و برترى سادات

پرسش و پاسخ پیرامون خداشناسی

گفته شده است كه بيشتر سادات با ايمان از دنيا مى روند و از اين جهت بر ديگران برترى دارند، آيا برترى سادات، با عدالت خداوند ...

TasvirShakhes-KhodaShenasi-028-ThaqalainSite

عدل الهى و زنا زاده

پرسش و پاسخ پیرامون خداشناسی

در باب عدل الهى گفته مى شود كه زنازاده از نظر آيات و ادله مستند، نمى تواند به رستگارى برسد و به طور كلى زمينه در او ...

TasvirShakhes-KhodaShenasi-027-ThaqalainSite

عدل الهى و لقمه حرام

پرسش و پاسخ پیرامون خداشناسی

گفته مى شود كه خوردن مال حرام بر روى اولاد تأثير مى گذارد؛ حال كسى كه پدر و مادرش مال حرام به او داده اند، چرا بايد فرزند، ...

TasvirShakhes-KhodaShenasi-026-ThaqalainSite

شرور و نقص قابلیت ها

پرسش و پاسخ پیرامون خداشناسی

آيا نواقص موجود در ميزان قابليت ها، حاصل از نظام جبرى است؟ يك قابليت براى يك فرد از ناحيه عواملى غيراختيارى، تا چه حد با عدل ...

TasvirShakhes-KhodaShenasi-025-ThaqalainSite

آفرینش ناقص الخلقه

پرسش و پاسخ پیرامون خداشناسی

چرا خداوند برخى از انسان ها را نابينا يا كر و لال آفريد؟ ...

TasvirShakhes-KhodaShenasi-024-ThaqalainSite

خوشبختى و تیره بختى

پرسش و پاسخ پیرامون خداشناسی

چرا خداوند به يك فرد كمال نعمت را مى دهد و به شخص ديگر كمال بدبختى؟ اگر اين آزمايش الهى است، آيا آزمايش خدا از لحظه ...

TasvirShakhes-KhodaShenasi-023-ThaqalainSite

آفرینش زشتى ها

پرسش و پاسخ پیرامون خداشناسی

چرا در دنيا زشتى و زيبايى درهم آميخته است و آيا بهتر نبود خداوند تنها زيبائى ها را مى آفريد؟ ...

TasvirShakhes-KhodaShenasi-022-ThaqalainSite

عدالت خداوند

پرسش و پاسخ پیرامون خداشناسی

توضيح دهيد كه بر چه اساسى، خداوند را «عادل» مى خوانيم؟ ...

صفحه 1 از 3123