ثقلین
TasvirShakhes-EkhtelalateRaftari-014-ThaqalainSite

هول شدن

پرسش و پاسخ پیرامون اختلالات رفتاری

براى جلوگيرى از هول شدن، كم‏جرأتى، تپق زدن هنگام حرف زدن و دست و پاى خود را در مقابل جمع گم كردن، چه بايد كرد. ...

TasvirShakhes-EkhtelalateRaftari-013-ThaqalainSite

اضطراب کلاس

پرسش و پاسخ پیرامون اختلالات رفتاری

من دخترى 21 ساله هستم. هنگام پرسيدن درس دچار اضطراب مى ‏شوم و دست‏هايم مى ‏لرزد و مورد تمسخر ديگران قرار مى ‏گيرم براى همين ...

TasvirShakhes-EkhtelalateRaftari-012-ThaqalainSite

ارتباط اجتماعى

پرسش و پاسخ پیرامون اختلالات رفتاری

. احساس مى‏كنم انسان اجتماعى و برون‏گرا نيستم ؛ زيرا هنگام حضور در جمع دوستانه يا مهمانى حرف زيادى براى گفتن نمى‏يابم. اگر هم حرفى‏داشته ...

TasvirShakhes-EkhtelalateRaftari-011-ThaqalainSite

اضطراب کنفرانس

پرسش و پاسخ پیرامون اختلالات رفتاری

جرأت كنفرانس دادن را ندارم ؛ احساس مى ‏كنم آن‏گونه كه بايد بر سخن گفتن مسلط نيستم و نمى ‏توانم آنچه را كه مى ‏دانم ...

TasvirShakhes-EkhtelalateRaftari-010-ThaqalainSite

اضطراب اجتماعى و کم ‏رویى

پرسش و پاسخ پیرامون اختلالات رفتاری

متأسفانه با مشكل بزرگ خجالت رو به رو هستم. هنگام پرسيدن درس توسط استاد دچار اضطراب مى‏شوم و دست‏هايم مى‏لرزد و به خوبى نمى‏توانم جواب ...

TasvirShakhes-EkhtelalateRaftari-009-ThaqalainSite

ناخن جویدن

پرسش و پاسخ پیرامون اختلالات رفتاری

من در حالت اضطراب و نگرانى ناخن‏هاى دست و پايم را - با اينكه درد شديدى دارد - از ته مى ‏كشم؛ مرا راهنمايى كنيد. ...

TasvirShakhes-EkhtelalateRaftari-008-ThaqalainSite

اضطراب امتحان

پرسش و پاسخ پیرامون اختلالات رفتاری

من خيلى درس مى ‏خوانم، حتّى بعضى مواقع صفحه‏هاى دفترم نيز هنگام امتحان يادم مى ‏آيد؛ ولى جواب‏ها را فراموش مى ‏كنم. هنگام امتحان چنان ...

TasvirShakhes-EkhtelalateRaftari-007-ThaqalainSite

آرامش روانى

پرسش و پاسخ پیرامون اختلالات رفتاری

چه كنم تا هميشه آرامش خاطر داشته باشم؟ ...

TasvirShakhes-EkhtelalateRaftari-006-ThaqalainSite

درمان اضطراب

پرسش و پاسخ پیرامون اختلالات رفتاری

براى رسيدن به تعادل روحى و از بين بردن اضطراب و تشويش درونى، از كجا بايد شروع كرد ؛ آيا با ازدواج مى‏توان به اعتدال ...

TasvirShakhes-EkhtelalateRaftari-005-ThaqalainSite

تعریف اضطراب

پرسش و پاسخ پیرامون اختلالات رفتاری

لطفاً اضطراب را تعريف و فرق آن را با ترس بيان كنيد. ...

TasvirShakhes-EkhtelalateRaftari-004-ThaqalainSite

انواع اختلالات

پرسش و پاسخ پیرامون اختلالات رفتاری

انواع بيمارى‏ هاى روانى و دسته ‏بندى آنها را مختصرا توضيح دهيد. ...

TasvirShakhes-EkhtelalateRaftari-003-ThaqalainSite

عوامل اختلالات

پرسش و پاسخ پیرامون اختلالات رفتاری

چرا برخى دچار اختلال روانى می‏ شوند؟ ...

TasvirShakhes-EkhtelalateRaftari-002-ThaqalainSite

ویژگی هاى فرد سالم

پرسش و پاسخ پیرامون اختلالات رفتاری

ويژگی ‏هاى يك فرد سالم و بهنجار چيست؟ ...

TasvirShakhes-EkhtelalateRaftari-001-ThaqalainSite

شناخت اختلالات

پرسش و پاسخ پیرامون اختلالات رفتاری

توضيحى درباره اختلالات روانى بدهيد و بيان كنيد چگونه می‏توان فهميد فردى دچار اختلال روانى و رفتارى است؟ ...

صفحه 5 از 512345