ثقلین
TasvirShakheshazrateabas2

آن تشنه که مشت آب را وا می کرد

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: میثم مومنی نژاد

آن تشنه که مشت آب را وا می کرددریا ز لبش، آب تمنا می کرددر تنگ بلور دستهایی سیر آبیک ماهی لب تشنه، تماشا می ...

TasvirShakheshazrateabas1

تا اوج فلک چو موج آه، آمدو رفت

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: میثم مومنی نژاد

تا اوج فلک چو موج آه، آمدو رفتمانند شهاب، در نگاه آمد و رفتخورشید عطش نوش، شهادت می دادبر صفحه ی آب، عکس ماه آمد ...

TasvirShakheshazrateabas18

دریای عطش بود و تلاطم می کرد

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: میثم مومنی نژاد

دریای عطش بود و تلاطم می کردبر آب، سه ساله را تجسم می کردبرداشت ز آب و بر لب کودک ریختافسوس که طفل تشنه را ...

TasvirShakheshazrateabas16

شب خواست جمال تو بپوشد که نشد

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: میثم مومنی نژاد

شب خواست جمال تو بپوشد که نشدگل خواست به تو غمزه فروشد که نشدمی کرد فرات بی قراری، می خواستتا از لب تو آب بنوشد ...

TasvirShakheshazrateabas15

آن روز که شط در تب و تاب آمده بود

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: محمد علی مجاهدی(پروانه)

آن روز که شط در تب و تاب آمده بودوز سوز عطش در التهاب آمده بوددیدند که آن بحر کرم، مشک به دوشتا بر لب ...

TasvirShakheshazrateabas13

کو شیردلی که پنجه با شیر زند

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: حمد علی مجاهدی(پروانه)

کو شیردلی که پنجه با شیر زندبی حمله، ره هزار نخجیر زندماند به تو خورشید، اگر بخروشدماند به تو شیر اگر که شمشیر زندشاعر: حمد علی ...

TasvirShakhesharateabas12

از قهر تو شاهین قدر پر ریزد

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: محمد علی مجاهدی(پروانه)

از قهر تو شاهین قدر پر ریزدوز هیبت تو شیر قضا بگریزدماند به تو کوه اگر به رفتار آیددریا به تو می ماند اگر برخیزدشاعر: ...

TasvirShakheshazrateabas

در هیبت تو سطوت حیدر دیدند

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: محمد علی مجاهدی(پروانه)

در هیبت تو سطوت حیدر دیدنددر خشم تو، التهاب آذر دیدندآن دم که حسین را برادر خواندیدر جاری تو زلال کوثر دیدندشاعر: محمد علی مجاهدی(پروانه) ...

TasvirShakheshazrateabas47

با انکه به روی شط تبسم می کرد

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: محمد علی مجاهدی(پروانه)

با انکه به روی شط تبسم می کردچون موج خروشنده تلاطم می کردتصویر زلال کودکان را ان روزدر آینه ی آب تجسم می کردشاعر: محمد ...

TasvirShakheshazrateabas46

آن روز دلش هوای دریا می کرد

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: محمد علی مجاهدی(پروانه)

آن روز دلش هوای دریا می کردبیتابی خویش را هویدا می کردحیرت زده در آئینه ی اشک فراتتصویر رقیه را تماشا می کردشاعر: محمد علی ...

TasvirShakheshazrateabas44

آن روز که غم به چرخ اردو زده بود

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: محمد علی مجاهدی(پروانه)

 آن روز که غم به چرخ اردو زده بودغم خیمه بر این رواق نه تو زده بودبا دیدن آنهمه فداکاری، آهخورشید کنار ماه زانو زده ...

TasvirShakheshazrateabas42

او جسم دریده ی تو را می بوسد

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: محمد علی مجاهدی(پروانه)

او جسم دریده ی تو را می بوسدخورشید، سپیده ی تو را می بوسدخم می شد واز روی زمین بر می داشتدستان بریده ی تو ...

TasvirShakheshazrateabas41

ای کعبه به داغ ماتمت نیلی پوش

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: محمد علی مجاهدی(پروانه)

ای کعبه به داغ ماتمت نیلی پوشوز تشنگیت، فرات در جوش و خروشجز تو که فرات رشحه ای از یم توستدریا نشنیدم که کشد مشک ...

TasvirShakheshazrateabas40

شدم از پای تا سر، درد، ای اسب

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: غلامرضا سازگار(میثم)

شدم از پای تا سر، درد، ای اسبکشم از سینه آه سرد، ای اسبسکینه ایستاده چشم در راهز راه خیمه ها برگرد، ای اسبشاعر: غلامرضا ...

صفحه 668 از 721« بعدی...102030...666667668669670...680690700...قبلی »