ثقلین
TasvirShakhestamasok1

خانه‌ی محبّ اهل بیت

شهید عباسعلی خمری

روزی برای دیدار شهید به منزلشان رفتم. وارد اتاق شدم. دور تا دور اتاق را دیدم که مزیّن به پارچه‌های مشکی و پارچه‌های شعارنویسی شده‌ی ...

صفحه 2 از 212