بزرگان اهل معرفت، پنج مرتبه براى حضور قلب ذکر کردهاند:

مرتبه یکم: نمازگزار باید اجمالاً بداند که با خداوند سخن مىگوید و حمد و ثناى او را مىگوید؛ هر چند به معانى الفاظ توجّه نمىکند.

امام خمینى(ره) از استادش مرحوم شاه آبادى نقل مىکند: «این مرتبه  مثل آن است که فردى، قصیدهاى در مدح بزرگى بگوید و به بچهاى که معناى آن را نمىداند، بدهد تا آن را در حضور آن بزرگ بخواند و به آن بچه بهفماند که این قصیده در مدح این شخص بزرگ است. البته بچه احتمالاً مىداند، ستایش و مدح آن بزرگ را مىکند؛ ولى چگونگى آن را نمىداند».

مرتبه دوم: علاوه بر مرحله قبلى، به معانىکلمات و اذکار نیز توجّه مىکند و مىداند که در نماز چه مىگوید و در این مرحله، قلب تابع زبان است.

مرتبه سوم: اسرار عبادت و حقیقت اذکار، تسبیح، تحمید و سایر مفاهیم را مىفهمد و در حال نماز به آنها توجّه مىکند و خوب مىداند چه مىگوید و چه مىخواهد.

مرتبه چهارم: علاوه بر مراحل قبلى، اسرار و حقایق اذکار به طور کامل در عمق جانش نفوذ کرده و به مرحله یقین رسیده است. در این صورت، زبان از قلب پیروى مىکند و چون قلب به آن حقایق ایمان دارد، زبان را به اذکار وادار مىکند.

مرتبه پنجم: در این مرحله، نمازگزار به مرتبه کشف و شهود و حضور کامل مىرسد که به این مرحله، مرحله حضور قلب در معبود مىگویند؛ نه حضور قلب در عبادت؛ یعنى، مرحلهاى که اسما، صفات و کمالات حق را به چشم باطن مشاهده مىکند و چیزى را به جز خدا نمىبیند و حتّى به خود و افعال، حرکات و اذکارش نیز توجّه ندارد. البته این مرتبه خود داراى مراتب مختلفى است که نسبت به سالکان و درجه معرفت آنان  متفاوت است.[۱]

رعایت این مراحل و مراتب براى داشتن حضور قلب امرى ضرورى و بایسته است؛ البته رعایت همه آنها احتمالاً امکانپذیر نباشد و در این صورت باید به ترتیب در عمل به آنها کوشید.

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف:رحیم کارگر/پرسش وپاسخ دانشجویی


[۱] – ابراهیم امینى، خودسازى، ص ۲۳۱؛ ملکى تبریزى، اسرار الصلاه، ص ۳۰۷٫