کفّاره روزه چهار نوع است:

 ۱ – کفاره روزه خوارى عمدى در ماه رمضان ؛ و آن آزاد کردن بنده یا گرفتن دو ماه روزه و یا اطعام شصت فقیر است.

۲ – کفاره خوردن عمدى روزه قضاى ماه رمضان در بعد از ظهر ؛ و آن اطعام ده فقیر است و در صورت عدم تمکن، گرفتن سه روز، روزه است.

۳ – کفاره روزه نذر معین ؛ و آن همان کفاره روزه‌خوارى عمدى در ماه رمضان است.[۱]

۴ – کفاره روزه اعتکاف ؛ و آن همان کفاره روزه‌خوارى عمدى در ماه رمضان است.

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی/پرسش وپاسخ دانشجویی


[۱] – برخى تبریزى و وحید، کفّاره آن را کفّاره قسم مى‌دانند و آن آزاد کردن بنده یا اطعام ده فقیر و یا پوشاندن ده فقیر است و در صورت عدم تمکن، گرفتن سه روز، روزه است.