همه مراجع: استفاده از آن مانع ندارد؛ ولى بدون طهارت آن را مس نکنند.[۱]

 

 

پی نوشت


[۱] – توضیحالمسائل مراجع، م ۳۱۹؛ وحید، توضیح المسائل، م ۳۲۳؛ نورى، توضیح المسائل، م ۳۱۸ و خامنهاى، اجوبه الاستفتائات، س ۱۵۳ و ۱۵۴٫