ولله جنود السماوات والارض“؛ واختصاص به خدا دارد لشکریان آسمان و زمین“.

هیچ محدودیتی در قدرت خداوند نیستکسی که واقعا به خدا وائمه طاهرین پناه ببرد ، به او پناه میدهندما یک عمر میگوییم “أعوذبالله من الشیطان الرجیم”؛ آیا واقعا به خدا پناه میبریم یا فقط لقلقه ی زبان است؟ما درست و جدی التماس خدا را نکرده و به او عاجزانه پناه نبرده ایمباید به او عاجزانه پناه ببریم.