هم خصم به جان تو خدنگ آورده

هم دوست به جام تو شرنگ آورده

ما شیشه ندیدیم بوَد سنگ شکن

چون؟ صبرِ تو، صبر را به تنگ آورده

 

شاعر: علی انسانی