صبر از غمت از ابر، فزون می گرید

در سوگ بنفشه، لاله گون می گرید

آن روز که بُردند تنت در تشییع

دیدند که تابوتِ تو خون میگرید

 

شاعر: علی انسانی