در روی حَسن حُسن خدا معنا شد

ناآمده مصباح هدا معنا شد

هر دیده بقدر دید خود درکش کرد

این واژه به هر صفحه جدا معنا شد

 

شاعر: سید محمد رستگار