خون خوردم و کس نشد ز دردم آگاه

بسته است ز غم بغض گلو، راه به آه

با چاه علی گفت غمش اما من

نشنید کسی درد دلم، حتی چاه

 

شاعر: علی انسانی