امام، بهجت، صافی و فاضل: باید از نامحرم پوشانده شود.[۱]

آیت الله  تبریزی: پوشاندن انگشتری که پیش زنان بزرگ سال و یا کمی پایین تر متعارف است، واجب نیست.[۲]

آیات عظام سیستانی، مکارم و نوری: پوشاندن آن لازم نیست.[۳]

آیت الله  وحید: بنابر احتیاط واجب، باید از نامحرم پوشانده شود.[۴]

 

 

پی نوشت ها


[۱] – امام، استفتاءات، ج۳، احکام حجاب، س۳۶؛ دفتر: بهجت، فاضل و صافی.

[۲] – تبریزی، صراط النجاه، ج۱، س۸۸۲ و ۸۸۳٫

[۳] – نوری، استفتاءات، ج۲، س۶۶۹؛ سیستانی، تعلیقات علی العروه، الستر، م۱؛ مکارم، استفتاءات، ج۱، س۸۰۱٫

[۴] – دفتر: وحید.