علّامه سیّد محسن امین می‌نویسد: بر عکس شیخ انصاری، که در غایت تزهّد می‌زیست، دستگاه صاحب جواهر وسیع و دارای تشریفات بود. می‌گویند: وقتی راز این تفاوت را از شیخ پرسیدند گفت: صاحب جواهر در پی آشکار ساختن شکوه و عزّت دین است و من در پیِ نشان دادن زهد و مناعت آن.[۱] و با  این پاسخ ظریف، شخص سائل را که ظاهراً در مقام خُرده‌گیری از صاحب جواهر، فقیه نامدار جهان تشیّع، بوده است بر جای خود می‌نشانَد.

منبع: کتاب تراز سیاست / مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران


[۱]. اعیان الشیعه، سید محسن امین، ۹/۱۴۹: الشیخ محمد حسن أراد أن یُظهِرَ عِزَّ الشَّریعَه و أنَا أرَدتُ اِظهارَ زُهدِها.