همه مراجع: خیر، باید موانع وضو را برطرف کنند و وضو بگیرند.[۱]

 

 

پی نوشت


[۱] – توضیحالمسائل مراجع، موارد تیمم.