ای آنکه جلوه ای ز جمال خدا تویی

فرزند فاطمه حسن مجتبی تویی

پور بتول و سبط نبی فخر کائنات

نور و سرور چشم و دل مرتضی تویی

حسنت چنان شبیه پیمبر بود که من

در حیرتم از اینکه مگر مصطفی تویی

بعد از علی به مسند حق بهر مسلمین

رهبر تویی امام تویی پیشوا تویی

هنگام رزم همچو علی تیغ می زنی

هنگام صلح مظهر صلح و صفا تویی

در راه پاسداری قرآن ز دست خلق

آن کس که خورده خون جگر سالها تویی

آن قهرمان که با همه ی قدرت از عدو

بهر خدا شنیده بسی ناسزا تویی

در بحر پر تلاطم طوفان حادثات

در کشتی نجات بشر ناخدا تویی

 

شد صلح تو مقدمه نهضت حسین

بنیانگذار واقعه ی کربلا تویی

مولا در این محیط پر از بیم و اضطراب

ما را به سوی دین خدا رهنما تویی

«خسرو» به غیر درگه تو رو کجا کند؟

ای آنکه با ضمیر همه آشنا تویی

 

شاعر: خسرو