از خانهی وحی راز توحید آمد

بر خلق خدا خدای امّید آمد

شق القمر بزرگتر پیدا شد

شد ماه خدا دو نیم و خورشید آمد

 

شاعر: سید محمد رستگار