احمد که خدا به حق پیمبر خواندش

وز جملهی کائنات برتر خواندش

امشب پسری به دخترش داده خدا

تا کور شود هر آن که ابتر خواندش

 

شاعر: سید محمد رستگار