آغوش علی مرتضی را نگرید

در بیت علی وجه خدا را نگرید

بگرفته در آغوش، علی جانش را

بیپرده جمال مجتبی را نگرید

 

شاعر: سید محمد رستگار