ثقلین
TasvirShakhes-AhkameRoze-179-ThaqalainSite

پول کفّاره

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

آيا پول كفّاره را نيز مى‌توان به فقير داد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-44-ThaqalainSite

نماز روزه در سفر ناگهانی

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

اگر استاد يا دانشجو به طور اتفاقى، به شهرى غير از محل درس مسافرت كند، نماز و روزه او چگونه است؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-587-ThaqalainSite

نرم افزار خارجى

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

آیا در حكم تكثیر نرم افزار تفاوتى بین تولید داخل و خارج وجود دارد؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-586-ThaqalainSite

رایت شخصى

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

رایت كردن نرم افزار در حد استفاده شخصى چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-585-ThaqalainSite

نرم افزار قفل شکسته

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

تكثیر نرم افزارهایى كه قبلاً توسط فرد یا افراد دیگرى قفل آنها شكسته شده و در بازار به صورت معمول رایت و توزیع مى شوند، ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-584-ThaqalainSite

خسارت پدیدآورنده

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

اگر از راه كپى یا تكثیر نرم افزار، خسارتى به تولید كننده وارد آید، آیا موجب ضمان است؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-583-ThaqalainSite

قانون کپى رایت

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

تكثیر نرم افزار بدون اجازه تولید كننده - در صورتى كه از نظر قانون ممنوع باشد - چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-582-ThaqalainSite

شرط کپى رایت

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

اگر در ضمن معامله نرم افزار، فروشنده (تولیدكننده اصلى) عدم تكثیر و كپى را شرط كند و یا عقد را مبتنى به آن قراردهد ؛ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-581-ThaqalainSite

تولید نرم افزار

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

آیا اصولاً تولید نرم افزار حقى براى تولید كنندگان ایجاد مى كند؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-580-ThaqalainSite

کفش و لباس چرمى

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

اگر دست خیس با كفش یا صندلى هاى چرمى كه از كشورهاى غیر اسلامى وارد مى شود تماس پیدا كند، آیا نجس مى شود؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-579-ThaqalainSite

وسایل چرمى

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

آیا خرید وسایل چرمى از غیرمسلمانان جایز است؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-578-ThaqalainSite

ذبح اسلامى

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

در برخى كشورهاى غیراسلامى، فروشگاه هایى وجود دارند كه فرآورده هاى اسلامى مى فروشند و بر روى محصولات آنها مارك ذبح اسلامى نوشته شده است ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-577-ThaqalainSite

هم نشینى با شراب خوار

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

آیا جایز است با غیرمسلمان اهل شراب، هم نشین شد؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-576-ThaqalainSite

چت با غیرمسلمان

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

چت كردن با زنان غیرمسلمان و انجام دادن صحبت هاى تحریك آمیز با آنها، چه حكمى دارد؟ ...

صفحه 1 از 4312345...102030...قبلی »