[مرحوم آیت الله انصاری (رض) شعر زیر را زیاد برای رفقا به عنوان نصح و اندرز قرائت می‌نمودند:]

فصل گلم تمام به آه و فغان گذشت                        چون بگذرد خزان که بهارم چنان گذشت

بدنامی حیات دو روزی نبود بیش              آن هم کلیم با تو بگویم چسان گذشت

یک روز صرف دادن دل شد به این و آن                روز دیگر به کندن دل زین و آن گذشت[۱]

منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۶۱