همان مقدار که دوستی اهل بیت می‌تواند مُوصل الی المحبوب باشد، همان مقدار هم می‌تواند برائت از دشمنان‌شان انسان را به خدا برساند. و انسان باید هر دو را داشته باشد.

منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۵۰