ظهور توحید، ولایت است و بلکه ولایت، مندکّ در توحید است و این دو از هم جدایی ندارند… آن‌که وارد اسرار الهی شود، ولیّ خدا و متّصل به خدا و هادی راه خداست و نمی‌شود ولیّ خدا موحّد باشد، امّا ولایت نداشته باشد. وارد اسرار الهی شده باشد، امّا سر تسلیم در مقابل پیامبر و ائمّه‌ی اطهار (ع) که مظهر اَتمّ اسماء و صفات الهی‌اند فرود نیاورده باشد.

منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۴۹