[س:] ترک خواب بین الطّلوعین یا بیداری در سحر کدام افضل است، برای کسی که طاقت یکی را دارد؟

ج: بیداری سحر افضل است.

منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۲۸