[س:] برای اشخاصی که عمرشان از چهل گذشته، آیا اوراد بر ایشان کارگشا خواهد بود؟

ج: البته برای همگان راه باز است. و برای راه‌گشایی و آماده شدن، ذکر یونسیه نافع است.

منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۳۰