[س:] نظر جنابعالی درباره‌ی «فناء فی الله» چیست؟

ج: هر وقت عبد تمام کارهایش برای خدا شد و خودیت خود را ندید، فانی فی الله می‌شود و محو در معبود می‌گردد.

منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۲۸