[س:] بهشت برزخی چطوری است؟

ج: شباهتی به زندگی دنیا دارد. این‌جا مُلکی و مادّی است، آن‌جا به حقایق ملکوتی متنعّم هستند.

منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۲۷