[س:] آیا بعد از دیدن حقایق و معانی، باز کسی می‌شود به مقامات ظاهری دنیا دل ببندد؟

ج: اگر کسی واقعاً حقایق را دید، به مطالب صوری و دنیوی دل نمی‌بندد؛ اگر بست، عارف حقیقی نیست و فانی در حق نشده است.

منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۲۷