همه مراجع: آرى، جایز است؛ ولى کامیابى از ناف تا زانوى او کراهت دارد، مگر آنکه از روى لباس باشد.[۱]

 

 

پی نوشت


[۱] – العروه الوثقى، احکام الحیض، السابع.