همه مراجع: آرى، جایز است؛ مگر آنکه افراط در این امر، براى سلامتى زن ضرر داشته باشد.[۱]

 

 

پی نوشت


[۱] – العروه الوثقى، فى ما یکره على الجنب، السابع.