موارد و زمانهایى که نزدیکى در آنها حرام است، عبارت است از:

۱ – در حال احرام،

۲ – زمان نفاس،

۳ – در حال اعتکاف،

۴ – دوران قاعدگى،

۵ – در حال روزه واجب،

۶ – زمانى که زن کمتر از نه سال داشته باشد،

۷ – جایى که طواف و نماز نساء در حج را به جا نیاورده باشد.[۱]

 

 

پی نوشت


[۱] – العروه الوثقى، ج ۱، احکام الحائض، السابع و احکام النفاس، م ۱۰، ج ۲، المفطرات، الثالث، و اقسام  الصوم، السابع و احکام الاعتکاف و احکام النکاح، فصل ۲، م ۱ ؛ توضیحالمسائل مراجع، م ۴۵۰ و ۵۱۳ و ۱۵۸۴ ؛ نورى، توضیحالمسائل، م ۴۵۲ و ۵۱۵ و ۱۵۸۱ ؛ وحید، توضیحالمسائل، م ۴۵۶ و ۵۲۰ و ۱۵۹۲ ؛ العروه الوثقى، احکام الاعتکاف ؛