در اوقات مواردى آمیزش مکروه است؛ از جمله:

۱ – اول ظهر،

۲ – مقابل قبله،

۳ – پشت به قبله،

۴ – در زیر آسمان،

۵ – در حال ایستاده،

۶ – در هنگام غروب آفتاب،

۷ – در شب عید فطر و قربان،

۸ – بعد از غذا و با شکم پر،

۹ – در شبى که ماه گرفته باشد،

۱۰ – در روزى که خورشید گرفته باشد،

۱۱ – در حالى که بچه ناظر آنها باشد،

۱۲ – در حال احتلام پیش از غسل یا وضو،[۱]

۱۳ – بعد از طلوع فجر تا طلوع خورشید،

۱۴ – در حالى که هر دو کاملاً عریان باشند.[۲]

 

 

پی نوشت ها


[۱] – البته اگر بدون فاصله چند بار آمیزش انجام گیرد مکروه نیست.

[۲] – العروه الوثقى، النکاح، م ۱۱٫