همه مراجع: براى وضو، ریمل و مداد بیرون چشم ـ اگر جرم داشته باشد ـ باید برطرف شود؛ ولى برطرف کردن مقدارى که داخل چشم است، لازم نیست.[۱]

تبصره. بعد از برطرف کردن جرم مواد آرایشى، باقى ماندن رنگ آن  مانع وضو نیست.

 

 

پی نوشت


[۱] – توضیحالمسائل مراجع، م ۲۴۲؛ نورى، توضیحالمسائل، م ۲۴۳؛ وحید، توضیحالمسائل، م ۲۴۸؛ دفتر: خامنهاى.