همه مراجع: اگر چرک در قسمت ظاهر ناخن نباشد، وضو صحیح است.[۱]

 

 

پی نوشت


[۱] – توضیحالمسائل مراجع، م ۲۹۱؛ وحید، توضیحالمسائل، م ۲۹۷؛ نورى، توضیحالمسائل، م ۲۹۲؛ دفتر: خامنهاى.