همه مراجع: آرى، لاک ناخن، مانع وضو است.[۱]

 

 

پی نوشت


[۱] – تبریزى، استفتائات، س ۲۰۸ و دفتر: همه مراجع.