همه مراجع: باید آن را برطرف کند، یا به گونهاى آب را به زیر آن برساند.[۱]

 

 

پی نوشت


[۱] – توضیحالمسائل مراجع، م ۲۹۰ ؛ وحید، توضیحالمسائل، م ۲۹۶ و نورى، توضیحالمسائل، م ۲۹۱٫