همه مراجع (به جز سیستانى، مکارم و وحید): اگر ندانید موقع وضو بوده یا بعد پیدا شده، وضویتان صحیح است؛ ولى اگر در وقت وضو، به مانع توجه نداشتهاید، بنابر احتیاط واجب، دوباره وضو بگیرید.[۱]

آیه اللّه سیستانى: اگر ندانید موقع وضو بوده یا بعد پیدا شده، وضویتان صحیح است؛ ولى اگر در وقت وضو، به مانع توجه نداشتهاید، بنابر احتیاط مستحب، دوباره وضو بگیرید.[۲]

آیات عظام مکارم و وحید: اگر ندانید موقع وضو بوده یا بعد پیدا شده، وضویتان صحیح است؛ ولى اگر در هنگام وضو به آن توجه نداشتهاید، باید دوباره وضو بگیرید.[۳]

 

 

پی نوشت ها


[۱] – توضیحالمسائل مراجع، م ۲۹۷ ؛ نورى، توضیحالمسائل، م ۲۹۸؛ دفتر: خامنهاى.

[۲] – توضیحالمسائل مراجع، م ۲۹۷٫

[۳] – وحید، توضیحالمسائل، م ۳۰۳ و مکارم، توضیحالمسائل، م ۳۲۱٫