همه مراجع: خیر لازم نیست؛ مگر آنکه احتمال دهد به اعضاى وضو، چیزى چسبیده و احتمالش نیز نزد مردم به جا باشد (مانند رنگکار و خطاط).[۱]

 

 

پی نوشت


[۱] – توضیحالمسائل مراجع، م ۲۹۳ ؛ وحید، توضیحالمسائل، م ۲۹۹ و نورى، توضیحالمسائل، م ۲۹۴٫