همه مراجع: اگر ناخن بیشتر از معمول بلند باشد، باید چرک زیر مقدارى که از معمول بلندتر است، برطرف و شسته شود.[۱]

تبصره. چرک زیرآن مقدارى از ناخن که بلندتر از معمول بلندتر است، جزء ظاهر محسوب مىشود؛ از این رو باید برطرف شود.

 

 

پی نوشت


[۱] – توضیحالمسائل مراجع، م ۲۹۱؛ وحید، توضیح المسائل، م ۲۹۷؛ نورى، توضیح المسائل م، ۲۹۲ و دفتر: خامنهاى.