همه مراجع: خوردن چیزى در حال وضو اشکال ندارد؛ ولى بهتر است از کارهایى که حضور قلب را هنگام وضو از بین مىبرد، پرهیز شود.[۱]

 

 

پی نوشت


[۱] – العروه الوثقى، ج ۱، شرایط الوضو و مستحبات الوضو، الرابع عشر.