یکى از عوامل مهم و پیشتاز در ایجاد حضور قلب در نماز، دقت در گرفتن وضو و توجّه قلبى در آن هنگام است. در واقع وضوى کامل و با معرفت، رکن اساسى نماز خاشعانه و عارفانه است. رسول خدا (صلیاللهعلیهوآله) مىفرماید: «بَنیِت الصَّلاهُ عَلى اَربِعَهً اَسُهمٍ سَهْم مِنها اِسباغ الوضوء، و سهمٌ منها الرکوع و سَهمٌ منها السُّجود و سَهمٌ منها الخُشُوع»؛[۱] «نماز بر چهار بخش بنا شد: گرفتن وضوى با نشاط کامل، رکوع، سجود و خشوع».

امام صادق (علیهالسلام) مىفرماید: «هر کس وضوى خوب بگیرد و دو رکعت نماز با رکوع و سجود کامل به جاى آورد و با خداى خود خلوت کند و بر رسول خدا (صلیاللهعلیهوآله) درود فرستد؛ سپس حاجت خود را از خدا درخواست نماید، هرگز ناامید و ناموفق نخواهد بود».[۲]

شخصى از پیامبر (صلیاللهعلیهوآله) درخواست کرد که راهى به او بنمایاند تا حضور قلب بیشترى در نماز پیدا کند؛ حضرت او را به شاداب گرفتن وضو فرمان داد؛ یعنى، وضو را با طراوت، نشاط و توجّه بگیر.

شناخت اسرار وضو :

امام رضا (علیهالسلام) در جواب مسائل محمدبن سنان نوشت: «وضو که به خاطر آن شستن وجه و ذراعین و مسح رأس و قدمین بر بنده واجب است، قیام بنده در ساحت و حضور پروردگار خود، و رو آوردن بنده به درگاه او  است با جوارح ظاهرى خود، و ملاقات نمودن بنده است با آن جوارح ظاهر، با «کرام الکاتبین» است.[۳]

شستن صورت؛ یعنى، خدایا! هر گناهى که با این صورت (چشم و گوش و زبان) انجام دادهام، آن را شست و شو مىکنم که با صورت پاک به جانب تو عبادت کنم و با پیشانى پاک، سر بر خاک سپارم.

شست دستها؛ یعنى، خدایا! از گناه دست شستم و گناهانى که را با دستم مرتکب شدهام، دستم را تطهیر مىکنم.

مسح سر؛ یعنى، خدایا از هر خیال باطل و هوس خام که در سرم پروراندهام، سرم را تطهیر مىکنم و آن خیالهاى باطل را از سر به دور مىاندازم.

مسح پا؛ یعنى، خدایا از جاى بد رفتن پا مىکشم و این پا را از هر گناهى که با آن انجام دادهام تطهیر مىکنم.

اگر کسى نام مبارک حق تعالى را بر زبان بیاورد، باید دهان را تطهیر کند. این گوشهاى از اسرار وضو گرفتن است.[۴]

امام خمینى(ره) وقتى مىخواست وضو بگیرد، دقت زیادى داشت که آب کم مصرف کند. این مراقبت در جزئىترین حرکاتشان مشاهده مىشد. همیشه قبل از اذان ظهر جمعه غسل جمعه مىکرد و هیچ وقت غسل جمعه ایشان ترک نمىشد. هر وقت امام وضو مىگرفت، تمام  جزئیات وضو را رو به قبله انجام مىداد. حتى اگر دستشویى رو به قبله نبود. در هر مورد، از اینکه یک کف دست آب بر مىداشت، شیر را مىبست و رو به قبله آب را به صورت یا دست مىزد. حضرت امام، بر مبناى تعهد و بنا به اعقتاد اسلامىشان، کوشش مىکرد همان را عمل کند که مىفرمودند؛ مثلاً اگر وقت وضو گرفتن به یکى از اعضاى خانواده، تذکر مىداد که آب را بیش از حد مصرف نکنید، این عمل را خودشان نیز دقیقاً انجام مىداد.[۵]

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف:رحیم کارگر/پرسش وپاسخ دانشجویی


[۱] – مستدرک الوسائل، ج ۱، ص ۲۶۵٫

[۲] – بحارالانوار، ج ۸۵، ص ۳۲۴٫

[۳] – وسائل الشیعه، ج ۲، ص ۲۸۳٫

[۴] – عبداللّه جوادى آملى، اسرار عبادات، ص ۲۰ و ۲۱٫

[۵] – مام در سنگر نماز، ص ۹۱٫