همه مراجع (به جز بهجت): خیر، جایز نیست.[۱]

آیهاللّه بهجت: بنابر احتیاط واجب، جایز نیست.[۲]

 

 

پی نوشت ها


[۱] – توضیح المسائل مراجع، م ۸۳۵؛ وحید، توضیح المسائل، م ۸۴۱ و دفتر: خامنهاى.

[۲] – بهجت، توضیح المسائل مراجع، م ۸۳۵٫