آیات عظام امام، خامنهاى، مکارم و نورى: اگر باعث ترویج فرهنگ غرب شود، جایز نیست.[۱]

آیات عظام بهجت و صافى: بنابر احتیاط، استفاده نکنند.[۲]

آیات عظام تبریزى، سیستانى و فاضل: براى مسلمان بهتر است، از لباسى که باعث تشبه به غیرمسلمانان شود، اجتناب کند.[۳]

آیهاللّه وحید: آنچه که باعث تشبه به غیرمسلمانان شود، جایز نیست.[۴]

تبصره. اگر بر پوشیدن کروات مفسدهاى مترتب شود، پوشیدن آن حرام مىشود.

 

 

پی نوشت ها


[۱] –  خامنهاى، اجوبهالاستفتائات، س ۱۳۷۹؛نورى، استفتائات، ج ۱، س ۴۶۹ و دفتر: امام و مکارم.

[۲] – صافى، جامع الاحکام، ج ۲، س ۱۷۳۱ و دفتر: بهجت.

[۳] – فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۲۲۳۸؛ تبریزى، استفتائات، س ۲۲۲۵ و ۲۲۲۸ و ۲۲۲۹٫

[۴] – دفتر: وحید.