در روایات از دو صراط سخن به میان آمده است: یکى در دنیا که امامت است و دیگرى در قیامت که دین است. امام شارح و مفسر دین است. به هر تقدیر، پل صراط نظیر پلهاى عادى نیست که از مصالح ساختمانى تشکیل شده باشد. هر کس در دنیا طبق دستورهاى اهلبیت (علیهمالسلام)که همان دین حقیقى است، حرکت کند و اعمال و رفتارش در حد امکان با اعمال و رفتار آنها مطابق باشد، در آخرت نیز مىتواند از صراط بگذرد و از جهنم نجات یابد. اگر کسى در دنیا از دستورهاى دینى فاصله گرفته باشد، در قیامت نیز از ناجیان واقعى یعنى اهلبیت (علیهمالسلام)فاصله خواهد گرفت و به میزان فاصله از آنها گرفتار عذاب خواهد شد.

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف:آیت اللّه عبداللّه جواد آملی/پرسش وپاسخ دانشجویی