در مسائل علمى، اعتقادى، اخلاقى و آنچه به کمال انسانى بر مىگردد بین زن و مرد هیچ فرقى نیست، ولى در مسائل اجرایى و تقسیم کار بین زن و مرد تفاوت هست منتها این تفاوت نقشى در تکامل انسان ندارد.

در توضیح مطلب اول باید گفت: هدف از رسالت همه انبیا، مخصوصاً رسول اکرم (صلیاللهعلیهوآله) تعلیم کتاب و حکمت از یک سو و تزکیه نفوس از سوى دیگر است. یعنى انبیا آمدند تا مردم را با معارف الهى آشنا و عقاید و اخلاق جامعه راکامل کنند. قرآن کریم فرمود: «یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَهَ وَ یُزَکِّیهِمْ»[۱] انبیا آمدند براى تعلیم و تزکیه، و این دو خصوصیت، مربوط به جان انسان است و جان انسان از آن جهت که موجودى ملکوتى است، زن و مرد ندارد.

همه انبیا براى تعلیم و تربیت و تزکیه آمدهاند که هم در بخش نظرى، جامعه را به علوم الهى و صحیح آشنا کنند، هم در بخش عملى مردم را به نزاهت و طهارت روح برسانند. همه اینها به جان انسان برمىگردد که نه مذکر است نه مؤمنث. این بدن است که یا مذکر است یا مؤمنث و گرنه روح، مجرد است. مثل اینکه شما سؤال کنید که فلان عده از فرشتهها با این عده از فرشتهها با هم تفاوت دارند یا نه؟ پاسخش این است که اصلاً فرشته زن و مرد ندارد، نه زن است و نه مرد چون مجرد است.

و اما توضیح مطلب دوم: در عالم طبیعت کارها برابر خصوصیات طبیعى و بدنى تقسیم شده است. یک سرى کارها مشترک بین زن و مرد و یک سرى کارها مخصوص هر جنس به طور جداگانه است؛ آن هم از باب اجراییات و تقسیم وظیفه است. اگر مرد در انجام کارها با تقوا و با اخلاصتر بود او کاملتر است و اگر زن در انجام کارهایش با  اخلاصتر بود او کاملتر است.

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف:آیت اللّه عبداللّه جواد آملی/پرسش وپاسخ دانشجویی


[۱] – سوره بقره۲: آیه۱۲۹٫