جنها موجوداتى هستند که مسلمان و کافر دارند. استاد ما مرحوم علامه طباطبایى از بعضى اشخاصى که با این مسائل مأنوس بودند، چنان نقل مىکردند که یکى از جنیان گفته بود در گروه ما سُنّى وجود ندارد؛ زیرا هنوز بین ما اشخاصى هستند که ماجراى غدیر را درک کرده و در آن صحنه حاضر بودهاند.

سطح درک اینها از انسان بسیار کمتر است؛ ولى تحرکشان بیشتر مىنماید. هنوز نقل نشده که آنها پیامبر داشته باشند؛ امت پیامبر ما هستند. بسیارى از جنیان درخدمت انسانند و مزاحم نیستند. هراس از جن و جن زدگى نیز درست نیست. در میان آنها، مردان و زنان بزرگى دیده مىشود؛ ولى به مقام نبوت و امامت نمىرسند.

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف:آیت اللّه عبداللّه جواد آملی/پرسش وپاسخ دانشجویی