همه مراجع: اگر دستش از آرنج قطع شده، نسبت به آن تکلیفى ندارد و تنها صورت و یک دست دیگر را بشوید، آن گاه سر و پا را با همان دست مسح کند.[۱]

 

 

پی نوشت


[۱] – العروه الوثقى، ج ۱، افعال الوضو، الثانى.